Obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné pre internetový obchod www.kosele24.sk

 

Prodávající: Cabo Frio, s.r.o. Odpovědná osoba Ing. Klára Hejslerová Veltěžská 5 182 00 Praha 8

POZOR: Nejedná se o adresu pro zasílání zboží k reklamaci nebo výměně. (Při reklamaci nebo výměně nás nejprve, prosím, kontaktujte.)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164786 

IČ: 246 69 032, DIČ CZ 246 69 032
Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu v EUR: IBAN: SK79 8330 0000 0022 0042 0973, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX.

 

Dále označen jako Prodávající nebo Provozovatel

Obchodní podmínky jsou platné od 1.11.2021.

 

1. Definice a výklad pojmů

• Kupující – spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující – spotřebitel“ nebo „Kupující“.)


• Kupujícím – podnikatelem se rozumí osoba, která není spotřebitelem, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, popřípadě se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (Dále jen „Kupující – podnikatel“.)


• Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím - spotřebitelem výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“ nebo „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.


• Kupní smlouva - Kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.


• Internetový obchod - on-line obchod provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku. Internetový obchod je provozován na internetové adrese http://www.kosele24.sk.


• Zboží – movité věci (oděvy) prodávané prostřednictvím internetového obchodu kosele24.sk

 

2. Objednávka

Nabídka zboží představuje vybrané zboží nabízené na internetových stránkách kosele24.sk. Nabídka zboží je informativního charakteru a nepovažuje se za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

Vytvořením objednávky Kupujícím se rozumí výběr zboží, specifikace požadovaného množství, způsobu dopravy a způsobu platby. Tato objednávka se považuje za návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.

Provozovatel se zavazuje přijmout návrh Kupní smlouvy, pokud tento není v rozporu s Obchodními podmínkami. Potvrzením objednávky ze strany Provozovatele je uzavřena Kupní smlouva mezi Kupujícím a Provozovatelem. Potvrzení objednávky je realizováno Prodávajícím prostřednictvím osobního (nikoliv automatizovaného) e-mailu s uvedením předpokládané doby dodání na e-mailovou adresu udanou Kupujícím.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo z technických, kapacitních nebo jiných důvodů  objednávku nepřijmout resp. stornovat. Tím nedojde k uzavření kupní smlouvy. V takovém případě je provozovatel povinen vrátit veškeré peněžní prostředky, které zaplatilbez zbytečného odkladu.

Náklady vzniklé Kupujícímu v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory apod.) hradí Kupující.

Prodávající si vyhrazuje právo ověřit platnost objednávky a kontaktovat Kupujícího prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v objednávce. V případě, že se tímto způsobem Prodávajícímu nepodaří s Kupujícím objednávku potvrdit, má Prodávající nárok na zrušení objednávky bez náhrady.

Nabídka zboží je platná po celou dobu jeho nabízení na stránkách internetového obchodu www.kosele24.sk(viz. §53 odstavec 4 písmeno i) občanského zákoníku).

Zboží je pro kupujícího rezervováno po dobu 5-ti dní. Pokud po uplynutí této doby kupující neuhradí cenu zboží, je objednávka stornována.

Ceny zboží uvedené v internetovém obchodě www.kosele24.sk jsou ceny konečné, včetně příslušné sazby DPH. Poplatek za poštovné a balné se neúčtuje.


3. Storno objednávky

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Storno objednávky po jejím závazném potvrzení je možné jen na základě vzájemné dohody.
Kontaktní email: info@kosile24.cz.


4. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření Kupní smlouvy

Prodávající je povinen po uzavření Kupní smlouvy dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu aKupující je povinen zboží převzít a Kupní cenu uhradit.

V případě porušení podmínek Kupní smlouvy a Obchodních podmínek ze strany Kupujícího si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od Kupní smlouvy. Povinností Kupujícího je uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme. (Výše nákladů je uvedena v článku Prodej zboží a platba.)

 

5. Odstoupení od Kupní smlouvy spotřebitelem

Kupující-spotřebitel má v souladu s § 1829 a občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující-spotřebitel kontaktuje Prodávajícího na e-mailové adrese info@kosile24.cz a informuje ho o záměru odstoupit od Kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. K informaci o záměru odstoupit od smlouvy může Kupující využít formulář. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Kupující-spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění zašle na adresu poskytnutou Provozovatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené (za opotřebené zboží se považuje také zboží, které jeznečištěné nebo takové, které bylo vyprané nebo vyžehlené) a je-li to možné, v původním obalu. Vrácení zboží Prodávajícímu realizuje Kupující na vlastní náklady.

V případě, že vrácené zboží není kompletní, je prokazatelně opotřebované či znehodnocené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na peněžitou náhradu jako protihodnotu snížené hodnoty zboží. Vzniklý nárok na úhradu nákladů je Provozovatel oprávněn si jednostranně započíst vůči ceně vráceného zboží Kupujícím. Provozovatel vrací v takovém případě Kupujícímu pouze sníženou částku. O snížení částky je Provozovatel povinen Kupujícího informovat.


Nad rámec ustanovení § 1829 a občanského zákoníku umožňuje Provozovatel Kupujícímu odstoupit od smlouvy do 30 dní od jeho převzetí. (Tato lhůta platí i v případě odstoupení od smlouvy, v rámci které Kupující zboží již jednou vyměnil. V takovém případě se do 30-ti denní lhůty nezapočítává doba mezi odesláním vráceného zboží a přijetím nově vybraného zboží.) Podmínkou je dodání písemného odstoupení od smlouvy spolu s nepoužívaným, nepoškozeným a neopotřebovaným zbožím v originálním balení včetně všech komponentů (tj. součástí balení). Za poškozené zboží se považuje i takové, které je znečištěné, natržené či roztržené nebo jinakznehodnocené. Za opotřebované zboží se považuje i takové, které bylo vyprané nebo vyžehlené.Provozovatel je povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku (případně sníženou o náklady vzniklé s uvedením vráceného zboží do původního stavu) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dní od data odstoupení od smlouvy. Provozovatel není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než je vrácené zboží doručeno Provozovateli nebo než Kupující prokáže, že zboží v souladu s výše uvedenými podmínkami odeslal na určenou adresu. Provozovatel vrátí Kupujícímu peněžní prostředky způsobem, na kterém se obě strany shodly, obvykle převodem na bankovní účet Kupujícího. Zboží vrácené v rozporu s tímto ustanovením provozovatel nepřijímá a je povinen jej vrátit kupujícímu na náklady kupujícího.

Provozovatel vrací Kupujícímu zaplacenou částku včetně nákladů na dodání zboží (tj. dopravu a platbu) ve výši nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání zboží.

Prodávající nepřijímá zásilku v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy formou dobírky.

Vrácené zboží zasílá Kupující na adresu provozovny poskytnutou Prodávajícím. (nikoliv na adresu sídla firmy). Adresu provozovny pro vrácení zboží poskytne Prodávající na základě informace Kupujícího o záměru zboží vrátit.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi ProdávajícímKupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany Kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě nevrácení dárku v souvislosti s odstoupením od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího je Kupujícím povinen uhradit Prodávajícímu nákladů ve výši stanovené Prodávajícím.

Kupující - podnikatel nemá možnost odstoupení od smlouvy v rámci ani nad rámec občanského zákoníku.


6. Odstoupení od Kupní smlouvy Provozovatelem

Prodávající má právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy se stane plnění z jakéhokoliv důvodu nemožným.

V případě, že Provozovatel odstoupí od Kupní smlouvy, je povinen o tomto kroku Kupujícího bezodkladně informovat a vrátit Kupujícímu veškeré zaplacené peněžní prostředky, které již Kupující uhradil.

Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také u objednávky ze strany Kupujícího, který u dříve uzavřené Kupní smlouvy porušil své povinnosti podstatným způsobem. Toto porušení se pro účely odstoupení od smlouvy považuje za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

 

7. Dodací podmínky

Požadovaný způsob dopravy určuje Kupující v Objednávce. Případná rizika spojená s tímto způsobem dopravy nese Kupující.

Dodání zboží je možné prostřednictvím služeb Slovenské pošty, prostřednictvím kurýrní služby nebovýdejních míst Zásilkovna. Ve všech případech je dodání zboží zdarma v případě zaslání 2 a více kusů zboží. V případě objednání jednoho kusu zboží činí dopravné 2 EUR při dodání Slovenskou poštou nebo kurýrní službou resp. je zdarma v případě dodání do výdejního místa Zásilkovna. Výjimkou je situace, kdy si Kupující zboží přes výzvu ve lhůtě určené pro doručení nevyzvedl a žádá o opětovné zaslání. (Další informace viz platba a její zpoplatnění – viz bod 8. OP

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou v případě dostupnosti produktu skladem a dle provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvyklé odeslání zboží je realizováno do 1 pracovního dne od závazného potvrzení objednávky.

V případě, že objednané zboží není k dispozici skladem, prodlužuje se termín dodávky o dobu nutnou k získání zboží od dodavatele. V takovém případě realizuje Prodávající dodávku v co nejkratší době, obvykle do 10 dnů od závazného potvrzení.

Místem dodávky zboží je adresa Kupujícího uvedená ve formuláři objednávky, resp. příslušná pobočka Slovenské pošty dle adresy uvedené Prodávajícím případně výdejní místo Zásilkovny nebo pobočka či depo kurýrní služby dle podmínek Provozovatele. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje Prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad.

Rozvoz zboží je zajištěn po celé Slovenské republice.

Změny dodacích podmínek zboží i změny cen dopravy zboží jsou vyhrazeny.


8. Prodej zboží a platba

Platba za předmět dodání je možná převodem na účet Prodávajícího nebo dobírkou při převzetí zboží.

Platba formou převodu na účet je zdarma, platba formou dobírky je zpoplatněna částkou 2,- EUR. Při objednávce a současně zásilce dvou a více košilí je dobírka také zdarma. V případě zboží s cenou nižší než 29,- EUR se doběrečné neúčtuje od 3 kusů.

V případě, že si Kupující zboží nevyzvedl ve lhůtě určené přepravcem a žádá o opětovné zaslání zboží, účtuje Prodávající cenu přepravy ve výši nákladů tj. 5 EUR při platbě převodem (resp. 7 EUR při platbě dobírkou). Tato cena je účtována Kupujícímu také v případě odeslání zboží zákazníkovi, který požádal o opakovanou změnu či výměnu zboží. (tj. první odeslání vyměněného zboží Kupujícímu je za stejných podmínek jako objednávka samotná, u druhého a dalšího odeslání vyměněného zboží je účtován výše zmíněný poplatek)

Zboží je ve vlastnictví Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazením Kupní ceny se rozumí den, kdy byla celková částka k úhradě připsána na účet Prodávajícího a to dle podmínek specifikovaných v potvrzení objednávky.

Změny podmínek platby za zboží i změny cen za platbu za zboží jsou vyhrazeny.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku (daňový doklad). Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

9. Odpovědnost z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění byla zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy tj. ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se toto hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, které se u zboží vyskytne v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření Kupní smlouvy a to nejlépe dokladem o nákupu – fakturou. Kupující má povinnost specifikovat Prodávajícímu vadu, kvůli které zboží reklamuje.

Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

V případě, že reklamaci Prodávající neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace. To bude obsahovat identifikaci Provozovatele a Kupujícího, předmět reklamace dle Kupujícího, požadovaný způsob vyřízení reklamace, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena a podpis pracovníka Provozovatele. Kupující potvrdí Provozovateli, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.

V případě uznání reklamace za oprávněnou má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Prodávající doporučuje reklamované zboží vrátit dodavateli formou doporučené zásilky společnosti Slovenská pošta, a.s. Náklady na její odeslání budou Kupujícímu proplaceny v plné výši.

O vyřízení reklamace je Prodávající povinen Kupujícího informovat způsobem, který sám použil nebo požadoval při uplatnění práva z vady.

Reklamované zboží zašle Prodávající na adresu Kupujícího stejným způsobem jako původní objednávku. O tomto kroku je povinen Kupujícího předem informovat. Kupující je povinen si reklamované zboží vyzvednout v určené lhůtě. V případě nevyzvednutí zboží ze strany Kupujícího, kterému nebránily zvlášť závažné okolnosti, se reklamované zboží považuje za doručené. Případné náklady spojené s nevyzvednutím zboží ze strany Kupujícího je Provozovatel oprávněn si účtovat na účet Kupujícího.

 

10. Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Vyplněním a odesláním objednávky na www.kosele24.sk Kupujicí souhlasí se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Tím se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu (je-li poskytnuto), IČ a DIČ (jsou-li poskytnuty).

Osobní data budou zpracována Provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení registračního účtu. Pokud Kupující nezvolí jinou možnost, souhlasí také se zpracováním osobních údajů Provozovatelem pro účely zasílání informací a obchodního sdělení. Tento souhlas uděluje Kupující dobrovolně a má možnost kdykoli svůj souhlas pro zpracování za účelem informací a obchodních sdělení odmítnout. (Toto může Kupující učinit volbou na konci Obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu na adresu info@kosile24.cz)

Provozovatel je povinen se při shromažďování a zpracování osobních dat řídit zákonem č. 101/2000Sb O ochraně osobních údajů.

Provozovatel je povinen respektovat soukromí Kupujícího a chránit jeho osobní data před zneužitím. Provozovatel není oprávněn poskytovat osobní údaje bez souhlasu Kupujícího žádné třetí straně.

Poskytnutá data jsou uchovávána a zpracována po dobu neurčitou a to v elektronické nebo tištěné podobě.

Kupující je oprávněn požadovat vysvětlení, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou shromažďovány nebo zpracovávány v rozporu s ochranou soukromí, a nebo je oprávněn požadovat, aby Prodávající sjednal nápravu případného vadného stavu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na použití tzv. cookies. Kupující souhlasí s ukládáním cookies na jeho počítač. Informace, které cookies zprostředkovávají jsou zcela anonymního charakteru a neumožňují jakoukoliv identifikaci konkrétní osoby. Kupující má možnost zakázat zpracování cookies z kosele24.sk na svém internetovém prohlížeči. Pokud je možné práva a povinnosti z Kupní smlouvy realizovat i bez ukládání cookies na prostředek elektronické komunikace Kupujícího, je Kupující oprávněn svůj souhlas s ukládáním cookies zrušit.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi internetovým obchodem www.kosele24.sk a Kupujícím.

Obchodní vztahy se řídí platným právním řádem České republiky. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V tomto případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice internetového obchodu www.kosele24.sk, si vyhrazujeme právo obchodní podmínky měnit. Tato změna a její účinnost bude vhodným způsobem zveřejněna na internetových stránkách www.kosele24.sk.V Praze dne 1.11.2021

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povoliť všetkoNepovoľovať cookies